IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

LEGISLATIVA

FAQ

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při přepravě
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8b odst. 4 a 7 a§ 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

 

OBSAH

ČÁST PRVNÍ - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - Ochrana zvířat při přepravě, na kterou se vztahuje přímo použitelný předpis evropských společenství
ČÁST TŘETÍ - Ochrana zvířat při přepravě, na kterou se nevztahuje přímo použitelný předpis evropských společenství
ČÁST ČTVRTÁ - Závěrečná ustanovení
Příl.1 - Vzor potvrzení o absolvování školení
Příl.2 - Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata
Příl.3 - Požadavky na velikost prostoru pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství

 

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1

Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství^1) stanoví

a) školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska,

b) obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor,

c) velikost prostor pro přepravu zvířat.

ČÁST DRUHÁ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ, NA KTEROU SE VZTAHUJE PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 2

Školení pro zaměstnance dopravce nebo pro zaměstnance provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska

Dopravce nebo provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska vydá zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty, po absolvování školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností^2) potvrzení o absolvování školení. Vzor potvrzení o absolvování školení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel (dále jen „odborný kurz“) se uskutečňuje ve školicích pracovištích, která mají odborné a technické předpoklady pro zajištění výuky. Školicí pracoviště provozuje osoba, která má udělenu akreditaci uživatelského zařízení^3) Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

(2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení. Délka výukové hodiny je 45 minut.

(3) Obsahem odborného kurzu jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností^4) dále

a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů^5),

b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,

c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,

d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.

(4) Na závěr odborného kurzu se k ověření získaných znalostí provádí zkouška formou praktické zkoušky, písemného testu, případně též ústní zkoušky. Při praktické zkoušce účastník musí prokázat znalost zásad šetrného nakládání se zvířaty, techniky a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty. O výsledku praktické zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební komisi, která podle poznatků o jeho znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel vydáno. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(5) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z odborníků veterinární správy, ministerstva a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec ministerstva. Lektoři a členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona nebo osvědčení o kvalifikaci dopravce získané tímto kurzem nebo praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených ve větě první minimálně po dobu 3 let.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, seznam účastníků odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

(7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky uspěl, vydá ministerstvo osvědčení stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství^6) a osvědčení ve formě průkazu. Vzor osvědčení ve formě průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník odborného kurzu může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval odborný kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku platí odstavce 4 až 7 obdobně.

(9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.

ČÁST TŘETÍ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ, NA KTEROU SE NEVZTAHUJE PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 4

Velikost prostor pro přepravu zvířat

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 5

Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha 1

Vzor potvrzení o absolvování školení

Příloha 2

Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata

Příloha 3

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství

1. Silniční a železniční přeprava koní, oslů a jejich kříženců (dále jen „koně“)


Kategorie zvířat   Minimální
podlahová
plocha na
jedno zvíře
v m2
Minimální
rozměry stání
na jedno zvíře
v m

Dospělí koně   1,75 0,7 x 2,5

Mladí koně
(6 až 24 měsíců)
cesta do 48 hod. 1,20 0,6 x 2,0

cesta nad 48 hod. 2,40 1,2 x 2,0

Poníci (výška do 144 cm)   1,00 0,6 x 1,8

Hříbata do 6 měsíců   1,40 1,0 x 1,4

Během delších cest musí mít hříbata a mladí koně možnost ulehnout.

Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odchylovat nejvýše o 10 % a u mladých koní a hříbat o 20 % v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

2. Silniční a železniční přeprava skotu


Kategorie zvířat Přibližná
hmotnost zvířat
v kg
Minimální podlahová
plocha na jedno
zvíře v m2

Malá telata 50 0,30 až 0,40
Středně velká telata 110 0,40 až 0,70
Těžká telata 200 0,70 až 0,95
Středně velký dospělý skot 325 0,95 až 1,30
Těžký dospělý skot 550 1,30 až 1,60
Velmi těžký dospělý skot nad 700 nad 1,60

Uvedené hodnoty se mohou zvýšit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

3. Silniční a železniční přeprava ovcí a koz


Kategorie zvířat Přibližná
hmotnost zvířat
v kg
Minimální podlahová
plocha na jedno
zvíře v m2

Ostříhané ovce do 55 0,20 až 0,30
  nad 55 nad 0,30

Nestříhané ovce do 55 0,30 až 0,40
  nad 55 nad 0,40

Vysokobřezí ovce do 55 0,40 až 0,50
  nad 55 nad 0,50

Kozy do 35 0,20 až 0,30
  35 až 55 0,30 až 0,40
  nad 55 0,40 až 0,75

Vysokobřezí kozy do 55 0,40 až 0,50
  nad 55 nad 0,50

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na plemeni, vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.

4. Silniční a železniční přeprava prasat

Všechna prasata musí mít k dispozici dostatek prostoru, aby mohla ležet nebo stát v přirozeném postoji. Aby se vyhovělo tomuto minimálnímu požadavku, neměla by hustota osazení pro prasata o přibližné hmotnosti 100 kg překročit 235 kg/m2. S ohledem na plemeno, vzrůst a tělesný stav, se výše uvedené minimální požadavky na plochu přiměřeně zvyšují. S ohledem na povětrnostní podmínky a délku trvání cesty, se výše uvedené minimální požadavky na plochu zvyšují až o 20%.

5. Požadavky na nakládací zařízení


Kategorie zvířat Maximální sklon
zařízení pro
nakládku (ve st.)

Koně, osli a kříženci 25
Skot 20
Telata do 6 měsíců stáří 20
Ovce a kozy 20
Prasata 20

6. Přeprava drůbeže


Kategorie   Plocha v cm2

Jednodenní kuřata   21 až 25 na 1 kuře

Drůbež do 1,6 kg 180 až 200 na 1 kg
vyjma 1,6 až 3 kg 160 na 1 kg
jednodenní 3 až 5 kg 115 na 1 kg
kuřata nad 5 kg 105 na 1 kg

Uvedené hodnoty platí pro přepravu drůbeže v kontejnerech a mohou se měnit v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce trvání cesty.

7. Silniční, železniční a letecká přeprava psů a koček

a) Silniční přeprava psů

Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby dopravního prostředku. Psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

b) Silniční nebo železniční přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu

Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v písmenu c). Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

c) Letecká přeprava psů

Přepravní boxy musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je nejméně dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

d) Silniční, železniční a letecká přeprava koček

Kočky musí být umístěny v dopravním prostředku tak, aby neohrozily řidiče ani sebe. Pokud jsou kočky přepravovány v přepravních boxech, musí mít přepravní box takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Přepravní box musí umožnit kočkám pohodlné ležení. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti kočky. Box musí být zajištěn proti samovolnému otevření. Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Přeprava více koček v jednom boxu může být uskutečněna pouze v případě, že box svými rozměry odpovídá počtu přepravovaných zvířat. Samice v říji musí být odděleny od pohlavně dospělých samců.

e) Při přepravě koček a krátkolebých plemen psů a jejich kříženců je třeba mít na zřeteli jejich zvýšenou potřebu herstvého vzduchu a náchylnost k dýchacím potížím.

8. Silniční, železniční a letecká přeprava ostatních savců a ptáků

a) Velikost přepravních prostor pro ostatní savce a ptáky musí odpovídat velikosti zvířete nebo skupiny zvířat daného druhu tak, aby každé zvíře mohlo stát a bez problémů si lehat nebo vstávat.

b) Velikost kontejneru pro přepravu ptáků odpočívajících na hřadech musí umožnit sezení na hřadu s napřímenou hlavou a ocasem pro každého ptáka. Ptákům, kteří neodpočívají na hřadech, musí velikost přepravních prostor kontejneru umožňovat vzpřímené stání.

c) Ptáci musí být přepravováni v šeru.

9. Přeprava studenokrevných obratlovců

Velikost kontejneru pro přepravu studenokrevných obratlovců vyjma ryb musí umožnit větrání, zabezpečení teploty a podmínek mikroklimatu, které odpovídají danému druhu.

1) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

2) Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

3) § 15 odst. 2 zákona.

4) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

5) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.

6) Příloha III kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1/2005.