IMPOSSANT BOHEMIA kennel

Stafordšírský bulteriér - Staffordshire Bull Terrier

E-SHOP

LEGISLATIVA

FAQ

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při veřejném vystoupení
a při chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 7a odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

 

OBSAH

ČÁST PRVNÍ - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - Ochrana zvířat při veřejném vystoupení zvířat
ČÁST TŘETÍ - Ochrana zvířat při chovu
ČÁST ČTVRTÁ - Závěrečná ustanovení
Příl.1 - Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
Příl.2 - Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

 

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1

Tato vyhláška stanoví vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, obsah poučení osob o ochraně zvířat při veřejném vystoupení, náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a řádu ochrany zvířat při chovu, a podmínky chovu psů a koček, pokud se jedná o chovná zvířata.

ČÁST DRUHÁ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ ZVÍŘAT
§ 2

Žádost o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat

Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat obsahuje

a) název, který musí obsahovat slova „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení“ a dále z něj musí být zřejmé, kterého druhu zvířat se řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení týká, který pořadatel a jakou činnost se zvířaty provádí,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu pořadatele, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu; jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo podnikání pořadatele, jde-li o podnikající fyzickou osobu; název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu sídla pořadatele, jde-li o právnickou osobu,

c) účel řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat,

d) druh, popřípadě předpokládaný počet, pohlaví a věkovou kategorii zvířat, která se veřejného vystoupení zvířat účastní, omezení pro jednotlivé druhy, plemena nebo věkové kategorie zvířat ve vztahu k prováděné činnosti, zejména omezení účasti kojících samic a samic ve druhé polovině březosti,

e) způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty při veřejném vystoupení; popis jednotlivých výkonů nebo triků a prostředí, v němž jsou prováděny, včetně způsobu ochrany používaných zvířat proti utrpení a způsobu zabezpečení zvířat proti úniku,

f) popis použitého zařízení, vybavení, pomůcek pro manipulaci, předvádění nebo jinou prováděnou činnost se zvířaty,

g) popis prostor, ve kterých se veřejné vystoupení provádí, a zabezpečení proti zranění zvířat; v případě, že veřejné vystoupení trvá déle než jeden den, popis prostor pro ustájení zvířat, jejich velikost a vybavení, způsob a četnost krmení a napájení, nároky na zabezpečení potřebných krmiv, vody a jejich nezbytné zásoby,

h) způsob zabezpečení pohody a ochrany zvířat při přemístění nebo přepravě na veřejná vystoupení, druh a rozměry přepravního zařízení a jeho vybavení; popis používaných zařízení a vybavení pro nakládání a vykládání zvířat, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem^1),

i) způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče,

j) způsob poučení osob, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě,

k) podmínky a skutečnosti, za kterých je pořadatel oprávněn průběh konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila, a její zvíře vyřadit z veřejného vystoupení zvířat,

l) platnost řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení,

m) podpis žadatele,

n) datum schválení, podpis zaměstnance Ministerstva zemědělství a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství.

§ 4

Obsah poučení osob, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, o ochraně zvířat při veřejném vystoupení

Pořadatel poučí osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, o

a) klidném a rozhodném zacházení se zvířaty, aby zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění,

b) zákazu přístupu nepovolaných osob, které nebyly pověřeny manipulací se zvířaty, do prostor, kde je pečováno o zvířata nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení,

c) nutnosti přistupovat k nemocnému nebo poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a věnovat mu zvláštní péči, nutnosti věnovat zvláštní pozornost přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná, a nutnosti zajištění přítomnosti dalších osob při zacházení s nimi,

d) nutnosti zajistit při provádění úkonů odborně způsobilou osobou^2), např. veterinárních zákroků, na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob k poskytnutí případné součinnosti, pokud se nejedná o naléhavý zákrok sloužící bezprostředně k záchraně života a zdraví zvířete,

e) použití vhodných prostředků k fixaci zvířete při manipulaci s neklidnými zvířaty nebo o podání zklidňujícího preparátu veterinárním lékařem,

f) zvýšené pozornosti ke zvířatům a jejich ochraně před utrpením v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, o nutnosti zohlednit skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce,

g) opatřeních v případě vzniku mimořádných situací, zejména v případě úniku zvířete mimo vyhrazené prostory nebo požáru, a povinnostech sloužících k předcházení těmto situacím.

ČÁST TŘETÍ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI CHOVU
§ 5

Žádost o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu

(1) Řád ochrany zvířat při chovu obsahuje

a) název, který musí obsahovat slova „Řád ochrany zvířat při chovu“ a dále z něj musí být zřejmé, kterého druhu zvířat se řád ochrany zvířat při chovu týká a který chovatel chov zvířat provádí,

b) u sdružení právnických nebo fyzických osob, které se zabývá chovem zvířat, nebo u podnikatele, který se v rámci podnikatelské činnosti zabývá chovem zvířat, jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu; název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,

c) účel a cíle řádu ochrany zvířat při chovu ve vztahu k ochraně zvířat a zajištění jejich pohody,

d) druh a předpokládaný počet chovaných zvířat,

e) základní biologickou charakteristiku, známé fyziologické a etologické nároky daného druhu zvířat, podmínky pro chovná zvířata, zejména zajištění péče o samice v říji, o samice březí a o samice a mláďata po narození,

f) popis objektů, zařízení a vybavení pro chov daného druhu zvířat a péče o ně, popřípadě charakteristiku nebo popis chovatelských technologií zajišťujících uvedené podmínky, u zvířat v zájmových chovech doporučené systémy a základní vybavení pro péči o zvířata a jejich pohodu,

g) stanovené zákroky spojené s ochranou daného druhu zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody, zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků,

h) povolené způsoby usmrcení zvířete nebo zákrok k regulaci populace, je-li to nezbytné,

i) podmínky pro ochranu daného druhu zvířat a jejich pohody při přepravě, popis způsobu a stanovených zařízení pro přepravu s vymezením prostor pro daný druh zvířat, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem^1),

j) platnost řádu ochrany zvířat při chovu,

k) podpis žadatele,

l) datum schválení, podpis zaměstnance Ministerstva zemědělství a otisk úředního razítka Ministerstva zemědělství.

(2) Řád ochrany zvířat při chovu se zpravidla v průběhu pětiletého období reviduje a upravuje podle aktuálních vědeckých poznatků, praktických zkušeností nebo doporučení mezinárodních chovatelských organizací a mezinárodních organizací na ochranu zvířat.

§ 7

Podmínky chovu psů a koček

(1) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu psů dodržovat tyto podmínky:

a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u

1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů,

2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů,

b) u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,

c) umělou inseminaci může provést pouze osoba odborně způsobilá^3),

d) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

e) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně,

f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu koček dodržovat tyto podmínky:

a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku, u kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete,

b) u koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,

c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě,

d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,

e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 8

Vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, se zrušuje.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha 1
Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
Příloha 2
Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu